مهم ترین پروژه های اجرا شده​

گلسار خیابا 171 - مهندس قلی زاده
پروژه گلسار - شرکت عمران مسکن

گلسار خیابا 171 – مهندس قلی زاده

پروژه گلسار – شرکت عمران مسکن

پروژه خیابان تختی - مهندس حسینی
پروژه چهار راه میکائیل - دکتر پاک نژاد

پروژه خیابان تختی – مهندس حسینی

پروژه چهار راه میکائیل – دکتر پاک نژاد

پروژه ماسال - مهندس یاراحمدی
پروژه رشت گلسار خیابان 178 - مهندس مهدی زاده

پروژه ماسال – مهندس یاراحمدی

پروژه رشت گلسار خیابان 178 – مهندس مهدی زاده

پروژه متل قو دهکده شیرین - مهندس اسلامی
پروژه دهکده ساحلی پروژه - آقای دکتر قلی پور

پروژه متل قو دهکده شیرین – مهندس اسلامی

پروژه دهکده ساحلی پروژه – آقای دکتر قلی پور

پروژه ساختمان رز خیابان لادن - مهندس نصیری

پروژه ساختمان رز خیابان لادن – مهندس نصیری

پروژه ساختمان  مهندس رجبی – رشت گلسار

پروژه خیابان تختی کوچه توانبخشی - مهندس کاظمی

پروژه خیابان تختی کوچه توانبخشی – مهندس کاظمی

پروژه آقای حق کردار –  خیابان 176

پروژه رشت گلسار - مهندس سلطانی

پروژه رشت گلسار – مهندس سلطانی

پروژه مهندس اسلام دوست – گلسار 169

به بالای صفحه بردن